វិចារណកថា៖ ពុទ្ធសាសនិកត្រូវបណ្តុះចិត្តឱ្យស្ថិតក្នុងកុសលធម៌ក្នុងថ្ងៃបុណ្យមាឃបូជា

Comments

Related posts