ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​ ២០នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ៨៣នាក់

 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷លោក ជួន បូណា

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មីចំនួន​ ២០នាក់​ និងមានអ្នកជាសះស្បេីយចំនួន​ ៨៣នាក់៖FB_IMG_1615771452344FB_IMG_1615771455054FB_IMG_1615771457079FB_IMG_1615771459028FB_IMG_1615771461091FB_IMG_1615771463088FB_IMG_1615771465202FB_IMG_1615771467550

Comments

Related posts