ក្រសួងធនធានទឹកអំពាវនាវឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះខ្យល់កន្រ្តាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ដល់ថ្ងៃទី២៣ខែមីនា

 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷លោក ជួន បូណា

ក្រសួងធនធានទឹកអំពាវនាវឱ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះខ្យល់កន្រ្តាក់ចាប់ពីថ្ងៃទី២១ដល់ថ្ងៃទី២៣ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១÷FB_IMG_1615854830553

 

Comments

Related posts