ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៦១៦នាក់ និងមានឣ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ១៩០នាក់

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷លោក ជួន បូណា

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីចំនួន ៦១៦នាក់ និងមានឣ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន ១៩០នាក់ ៖FB_IMG_1619345886982FB_IMG_1619345889086FB_IMG_1619345891183FB_IMG_1619345893440FB_IMG_1619345895757FB_IMG_1619345897887

Comments

Related posts