កម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៣ នាក់បន្ថែមទៀតក្នុងមួយថ្ងៃ នាថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា 

 

 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷លោក ជួន បូណា

ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះថា មានករណីសម្លាប់ជនជាតិខ្មែរចំនួន ០៣នាក់៖ ស្រ្តីឣាយុ ៧៩ឆ្នាំ បុរសឣាយុ ៥៧ឆ្នាំ និងស្រ្តីឣាយុ ៦៥ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩÷FB_IMG_1619346145774

Comments

Related posts