បុរសជនជាតិចិន ចំនួន ០១នាក់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷លោក ជួន បូណា

 

មានករណីស្លាប់បុរសជនជាតិចិន ចំនួន ០១នាក់ ឣាយុ ៤១ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩÷FB_IMG_1619776105243

Comments

Related posts