កម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន៣នាក់ទៀតហើយ

 

 

ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរ ចំនួន ០៣នាក់ បុរសឣាយុ ៦១ឆ្នាំ ស្រ្តីឣាយុ ៦៧ឆ្នាំ និងស្រ្តីឣាយុ ៧៦ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩÷FB_IMG_1619853094017FB_IMG_1619853100117

Comments

Related posts