កម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ មានចំនួន៦នាក់ទៀតហើយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷លោក ជួន បូណា

 

ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថា មានករណីស្លាប់ជនជាតិខ្មែរ ចំនួន ០៦នាក់ បុរសឣាយុ ៧១ឆ្នាំ ស្រ្តីឣាយុ ៧១ឆ្នាំ ស្រ្តីឣាយុ ៧៦ឆ្នាំ បុរសឣាយុ ៦១ឆ្នាំ បុរសឣាយុ ៥៩ឆ្នាំ និងបុរសឣាយុ ៤៥ឆ្នាំ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩÷FB_IMG_1619935234275FB_IMG_1619935236718

Comments

Related posts