សេចក្តីណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ស្តីពី ការបន្តអនុវត្តយុទ្ធនាការពង្រឹងវិធានការប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីឌ-១៩

Comments

Related posts