ខេត្តកែប​បន្តដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា÷

កែប÷ខេត្តកែប​បន្តដាក់ចេញវិធានការរដ្ឋបាលដើម្បីប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩IMG_20210918_205346_910IMG_20210918_205348_503IMG_20210918_205350_808

Comments

Related posts