ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសផ្ដល់អាហារូបករណ៍ភាសាអង់គ្លេស និងជំនាញឌីជីថលសម្រាប់គ្រូបង្រៀន និងសិស្ស ចំនួន១៥០០កន្លែង

 

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកស្រី ប៉ុង សុភាវី

ភ្នំពេញ÷ក្រសួងអប់រំ ប្រកាសផ្ដល់អាហារូបករណ៍ភាសាអង់គ្លេស និងជំនាញឌីជីថលសម្រាប់គ្រូបង្រៀន និងសិស្ស ចំនួន១៥០០កន្លែងIMG_20210921_211916_301

 

Comments

Related posts