ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា ចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែមស្តីពី ពិធីបុណ្យកឋិនទាន

វីទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ 

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងធម្មការនិងសាសនា ចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែមស្តីពី ពិធីបុណ្យកឋិនទាន ៕

photo_2021-10-14_17-03-13

Comments

Related posts