វីដេអូ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលបានលើកកម្ពស់វិស័យឯកជន ដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នូវអភិក្រមនៃការប្រែក្លាយវិបត្តិទៅជាកាលានុវត្តភាព

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោក យី វិច្ជិកា

វីដេអូ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលបានលើកកម្ពស់វិស័យឯកជន ដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នូវអភិក្រមនៃការប្រែក្លាយវិបត្តិទៅជាកាលានុវត្តភាព

Comments

Related posts