វីដេអូ ៖ ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសងខាងផ្លូវទាំង៣៨ខ្សែទទួលបានការតភ្ជាប់បណ្តាញលូទឹកដោយឥតគិតថ្លៃ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ លោក អេង យូ 

វីដេអូ ៖ ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសងខាងផ្លូវទាំង៣៨ខ្សែទទួលបានការតភ្ជាប់បណ្តាញលូទឹកដោយឥតគិតថ្លៃ

Comments

Related posts