វីដេអូ ៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រើនរំឭកឱ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ឱ្យបានគ្រប់គ្នានិងគ្រប់ដូសដើម្បីមានកងការពារប្រឆាំងនឹងមេរោគបំប្លែងថ្មី

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ លោកស្រី ហាន់ ស្រីណា

វីដេអូ ៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រើនរំឭកឱ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ឱ្យបានគ្រប់គ្នានិងគ្រប់ដូសដើម្បីមានកងការពារប្រឆាំងនឹងមេរោគបំប្លែងថ្មី

Comments

Related posts