វីដេអូ ៖ កម្ពុជា-វៀតណាម ប្តេជ្ញាបន្តពង្រឹងនៃការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀត

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ លោក យី វិច្ជិកា

វីដេអូ ៖ កម្ពុជា-វៀតណាម ប្តេជ្ញាបន្តពង្រឹងនៃការតភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀត

Comments

Related posts