វីដេអូ ៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាល ការបង្កើនផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យ ពិតជាអាចជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ លោក វ៉ាង ភក្តី

វីដេអូ ៖ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាល ការបង្កើនផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យ ពិតជាអាចជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ

Comments

Related posts