វីដេអូ ៖ ខេត្តចំនួន៦នៃកម្ពុជាបើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយខេត្តប៊ិញភឿកប្រទេសវៀតណាម

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ លោក គឹម ហឿន

វីដេអូ ៖ ខេត្តចំនួន៦នៃកម្ពុជាបើកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកពាណិជ្ជកម្មជាមួយខេត្តប៊ិញភឿកប្រទេសវៀតណាម

Comments

Related posts