វីដេអូ ៖ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជំរុញបណ្តាប្រទេសអាស៊ាននិង ប្រ៊ីក ស្តារឡើងវិញនូវពហុភាគីនិយម ដើម្បីផ្តល់អាទិភាពរួបរួមគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា ទាំងក្នុងតំបន់និងពិភពលោក

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖

វីដេអូ ៖ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនជំរុញបណ្តាប្រទេសអាស៊ាននិង ប្រ៊ីក ស្តារឡើងវិញនូវពហុភាគីនិយម ដើម្បីផ្តល់អាទិភាពរួបរួមគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា ទាំងក្នុងតំបន់និងពិភពលោក

Comments

Related posts