រាជរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់អតតីមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន និងឧបត្ថម្ភជូនអ្នកបម្រើជនពិការ និងជនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារថ្នាក់ទី១

រាជរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមរបបសន្តិសុខសង្គមសម្រាប់អតតីមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល និងអតីតយុទ្ធជន និងឧបត្ថម្ភជូនអ្នកបម្រើជនពិការ និងជនបាត់បង់សមត្ថភាពការងារថ្នាក់ទី១  

IMG_20220813_124204_085

IMG_20220813_124206_631

 

 

 

 

IMG_20220813_124210_181

Comments

Related posts