លទ្ធផលនៃសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី «ស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្ស នៅកម្ពុជា»

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន លើលទ្ធផលនៃសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី «ស្ថានភាពនៃការជួញដូរមនុស្ស នៅកម្ពុជា» 

FB_IMG_1660374332650

FB_IMG_1660374335096

FB_IMG_1660374337957

FB_IMG_1660374340549

 

Comments

Related posts