រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ផ្ញើលិខិតផ្លូវការជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ីព្រនីកូស៊ី (Cyprus) (ថ្ងៃទី៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១)

Comments

Related posts