ព័ត៌មានជាតិ

សារសំឡេងពិសេសរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនជនរួមជាតិសារសំឡេងពិសេសរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនជនរួមជាតិ ពាក់ព័ន្ធស្ថានភាព នៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩  ប្រភេទអូមីក្រុង ចូលក្នុងសហគមន៍ ! (ថ្ងៃទី១០ ខែមករា

សារសំឡេងពិសេសរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនជនរួមជាតិសារសំឡេងពិសេសរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនជនរួមជាតិ ពាក់ព័ន្ធស្ថានភាព នៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទអូមីក្រុង ចូលក្នុងសហគមន៍ ! (ថ្ងៃទី១០ ខែមករា

សារសំឡេងពិសេសរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើជូនជនរួមជាតិ ពាក់ព័ន្ធស្ថានភាព នៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទអូមីក្រុង ចូលក្នុងសហគមន៍ !(ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២)