ព័ត៌មានជាតិ

លោកជំទាវវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន ផ្ញើសារអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវមកទទួលយកការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នាដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារ

លោកជំទាវវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន ផ្ញើសារអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវមកទទួលយកការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នាដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារ

លោកជំទាវវេជ្ជបណ្ឌិត ឱ វណ្ណឌីន ផ្ញើសារអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋ ត្រូវមកទទួលយកការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នាដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារ