ព័ត៌មានជាតិ

សារសំឡេងពិសេស សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ នឹងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ធ (ថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១)

សារសំឡេងពិសេស សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ នឹងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ធ (ថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១)

សារសំឡេងពិសេស សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពាក់ព័ន្ធ នឹងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ធ (ថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១)