ព័ត៌មានថ្មីៗ:រាជរដ្ឋាភិបាលពន្លឿនការតាក់តែងក្រមការពារបរិស្ថាន និងធនធានធម្មជាតិ ឲ្យចប់នៅចុងឆ្នាំនេះក្រសួងសង្គមកិច្ចសម្រេចបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលដាច់ដោយឡែកមួយសម្រាប់ថែទំា កុមារ ដែលទំនាស់នឹងច្បាប់អាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀន អំពាវនាវដល់លោកគ្រូ អ្នកគ្រូជួយតាមដានសិស្សដែលជាមុខសញ្ញាគ្រឿងញៀនអាជ្ញាធរាជធានី ជំរុញឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មប្រេងឥន្ធនៈនិងឧស្មន័ត្រូវមានច្បាប់ត្រឹមត្រូ វគ.ជ.ប គ្រោងលុបឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតជា ង៨ម៉ឺននាក់ចេញពីបញ្ជី
ព័ត៌មានជាតិ

ព័ត៌មានជាតិម៉ោង ៨ព្រឹក

ចេញផ្សាយ  ១២-គុម្ភះ-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

12.02.2016

ព័ត៌មានម៉ោង ម៉ោង២០យប់

ចេញផ្សាយ  ១១-គុម្ភះ-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

  11.02.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង១៦រសៀល

ចេញផ្សាយ  ១១-គុម្ភះ-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

11.02.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់

ចេញផ្សាយ  ១១-គុម្ភះ-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

11.02.2016

ព័ត៌ុមានម៉ោង ៨ព្រឹក

ចេញផ្សាយ  ១១-គុម្ភះ-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

  11.02.2016

ព័ត៌មានម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់

ចេញផ្សាយ  ៦-គុម្ភះ-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

  06.02.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង៨ព្រឹក

ចេញផ្សាយ  ៦-គុម្ភះ-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

06.02.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង ២០យប់

ចេញផ្សាយ  ៥-គុម្ភះ-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

05.02.2016

ព័ត៌មានម៉ោង ១៦រសៀល

ចេញផ្សាយ  ៥-គុម្ភះ-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

  05.02.2016

ព័ត៌មានជាតិម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់

ចេញផ្សាយ  ៥-គុម្ភះ-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

05.02.2016