ព័ត៌មានថ្មីៗ:កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មរវាងបណ្តាប្រទេសទនេ្លឡានឆាង និងមេគង្គឈានឡើងកម្រិតថ្មីថែមទៀតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាង-មេគង្គ គឺប្រើរូបមន្តថ្មីនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងតំបន់ដើម្បីបង្កើតជាសហគមន៍រួមវាសនាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Li Keqiang នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននៅប្រទេសកម្ពុជា ៖ សាងសង់ស្ពានដែលជឿទុកគ្នានិងក្រាលផ្លូវឈ្នះ-ឈ្នះពង្រឹងនិងពង្រីកចំណងមេត្រីភាព ប្រពៃណីរវាងចិននិងកម្ពុជា ជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជា យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព្យុះ​ត្រូពិច Tembin ឆក់យកជីវិតមនុស្ស ២០០នាក់ នៅហ្វីលីពីន
ព័ត៌មានជាតិ

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង២០យប់​

ចេញផ្សាយ  ៣-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

  03.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង១៦រសៀល

ចេញផ្សាយ  ៣-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

  03.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់

ចេញផ្សាយ  ៣-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

  03.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង៨ព្រឹក

ចេញផ្សាយ  ៣-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

  03.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង២០យប់

ចេញផ្សាយ  ២-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

02.03.2016

ព័ត៌មានម៉ោង ១៦រសៀល

ចេញផ្សាយ  ២-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

  02.03.2016

ព័ត៌មានម៉ោង ១២ថ្ងៃត្រង់

ចេញផ្សាយ  ២-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

 02.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង៨ព្រឹក

ចេញផ្សាយ  ២-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

  02.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង២០យប់

ចេញផ្សាយ  ១-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

 01.03.2016

ព័ត៌មានជាតិ ម៉ោង១៦រសៀល

ចេញផ្សាយ  ១-មិនា-២០១៦    ដោយ : Sengchhay

  01.03.2016