នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធៈ សកម្មភាពការងារអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធរបស់ខេត្តកំពត

45

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមេជូន

នាទីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធៈ សកម្មភាពការងារអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធរបស់ខេត្តកំពត

ចាក់ផ្សាយៈ តាមរយៈ ស្ថានីយវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918 KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70 MHz វេលាម៉ោង០៩ម៉០៣ ថ្ងៃទី ២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ ផលិតដោយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ផលិតដោយៈ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សហការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង