ចំនួនទាហានអាមេរិកស្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឈានដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត

64

អាហ្វហ្គានីស្ថាន៖ ការស្លាប់របស់កងទ័ពអាមេរិកពីរនាក់នៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបង្កើនចំនួនទាហានអាមេរិកដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដល់ចំនួនខ្ពស់បំផុតប្រចាំឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០១៤ មក។

មន្រ្តីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាកងទ័ពទាំងពីរនាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាដោយអាវុធធុនតូច។

ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រចាំឆ្នាំខ្ពស់បំផុតសម្រាប់មន្ត្រីយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមកមានចំនួន ១៣ នាក់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៨, ​​   ១១ នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៧,    ៩ នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៦ និង ១០ នាក់នៅឆ្នាំ ២០១៥  ហើយប្រហែល ៤០ នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ ។

អត្ថបទ ឆាយ វីកាល

ប្រភព ដឺហៀល (២៣.០៨.១៩)

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង