សេចក្តីជូនដំណឹង  ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១១ សីហា គ.ជ.ប នឹងប្រកាស លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ន នៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី ២៩ កក្កដា

161

សេចក្តីជូនដំណឹង ថ្ងៃសៅរ៍ ទី ១១ សីហា គ.ជ.ប នឹងប្រកាស លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី ២៩ កក្កដា ផ្សាយចេញតាម ទទក និងវិទ្យុជាតិ នៅវេលាម៉ោង ៧ ព្រឹកទៅ សូមជ្រាប ដំណឹងនេះបានប្រភពមកពី គ.ជ.ប

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង