ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាផ្សាយម៉ោង០៦ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ខែតុលា  ឆ្នាំ២០១៩

191

ផលិតដោយ៖ អគ្គនា​យក​ដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង