ព័ត៌មានជាសំឡេង របស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាដែលបានផ្សាយនៅម៉ោង០៨ និងម៉ោង១០ព្រឹកថ្ងៃទី១៣ខែតុលា  ឆ្នាំ២០១៩

222

ផលិតដោយ៖ អគ្គនា​យក​ដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង