បទយកការណ៍ស្តីពី«ទំនៀមនិងផល្លាអានិសង្ឃនៃបុណ្យកឋិនទាន»

884

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង