បទយកការណ៍ស្តីពី« រាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យមាតាបិតានាំកូនៗគ្រប់អាយុ៦ឆ្នាំ ឬ៧០ខែចុះឈ្មោះចូលរៀនឆ្នាំសិក្សាថ្មី»

464

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋាន វិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង