ស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

96

លោកអ្នកនាងស្តាប់ជាទីមេត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្តាប់ ស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង