រាជរដ្ឋាភិបាលម្ពុជា ដាក់ចេញនូវវិធានការបន្ថែមសំដៅជួយដល់វិស័យឯកជន និងកម្មក-និយោជិត ដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩

239

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង