ព្យាករណ៍អាកាសធាតុ និង កំពស់ទឹកជំនន់

371

លោកអ្នកនាងស្តាប់ជាទីមេត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្តាប់ ការព្យាករណ៍កំពស់ទឹកជំនន់ និង ស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី ០២ កញ្ញា ២០១៨

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង