បទ ៖ មករាឱសថសក្តិសិទ្ធ

114

បទ ៖ មករាឱសថសក្តិសិទ្ធ
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ម៉ិល ស៊ីដេត
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម អ៊ុយ សន្តិសៀន
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រិន ធីរិទ្ធ
កាត់តវីដេអូ ៖ ធារ៉ា សុធា វណ្ណី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង