អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ស្គាល់គ្នាគ្រាក្រ មិត្តល្អស្គាល់គ្នានៅគ្រាលំបាក

215

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន
អាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លង៖ ស្គាល់គ្នាគ្រាក្រ មិត្តល្អស្គាល់គ្នានៅគ្រាលំបាក
និពន្ធដោយ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង
ច្រៀងដោយ៖ លោក ជា សុភឺន និង អ្នកនាង ពេជ្រ ថារី
ដឹកនាំផលិតដោយ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង