ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង៨យប់ ថ្ងៃទី២៧និងម៉ោង​៦​ព្រឹក ថ្ងៃទី២៨ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០១៨

61

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានព័ត៌មានក្នុង និងក្រៅប្រទេសនៃអគ្គនាយ​កដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង