បទយកការណ៍ស្ដីពី «ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងការទប់ស្កាត់ និងនីតិវិធីព្យាបាលជំងឺគ្រុនឈាម»

25

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ៖ លោកស្រី សន សាវិន

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង