ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីរាជការចំនួន៥០រូបរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានចូលរួមសិក្សាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលភាពជាអ្នកដឹកនាំ

64

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ អ៊ឹម ភិរក្សនារីរតនៈ ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង