ព័ត៌មានជាសំឡេង របស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាផ្សាយ ម៉ោង១៦ និងម៉ោង១៨ ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

56

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង