ស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី១១ កុម្ភៈ ២០១៩

68

លោកអ្នកនាងស្តាប់ជាទីមេត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្តាប់ ស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី១១ កុម្ភៈ ២០១៩

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង