ព័ត៌មានជាសំឡេង របស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាផ្សាយ ម៉ោង០៨ និងម៉ោង១០ ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩

69

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង