រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មានចាត់ទុកសកម្មភាពក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តមកពីអាមេរិកបានជួយដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់អ្នកជំងឺបានច្រើន

55

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ លោកស្រី ប៉ុង សុភាវី ៖​ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មានចាត់ទុកសកម្មភាពក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តមកពីអាមេរិកបានជួយដោះស្រាយទុក្ខលំបាករបស់អ្នកជំងឺបានច្រើន តាមរយះការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃ។

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង