របបសន្តិសុខសង្គមជាសមិទ្ធិផលថ្មីមួយ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល៤០ឆ្នាំមកនេះ

70

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ កញ្ញា អ៊ី កនិកា ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង