បេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គមបានផ្តល់ប័ណ្ណសមាជិកជាង១៨០០នាក់ដល់មន្ត្រីរាជការ និងមន្រ្តីកិច្ចសន្យា ក្រសួងព័ត៌មាន

76

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ អ៊ឹម ភិរក្សនារីរតនៈ ៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង