ស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី២២ កុម្ភៈ ២០១៩

38

លោកអ្នកនាងស្តាប់ជាទីមេត្រីអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្តាប់ ស្ថានភាពអាកាសធាតុដែលពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី២២ កុម្ភៈ ២០១៩

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង