រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន ថា អ្នកសុំទាន ក៏ទទួលបានសេវាព្យាបាលដោយមិនគិតថ្លៃពីរាជរដ្ឋាភិបាល

76

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ដោយ លោកស្រី ប៉ុង សុភាវី៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង